مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمد مهدی
نام خانوادگی:حسین پور
نخصص ها:تاریخ و سیره